IMPLEMENT

Poprawa lokalnej polityki energetyczno-klimatycznej poprzez system certyfikacji i zarządzania jakością

(European Energy Award IMPLEMENT)

www.european-energy-award.org 


AKTUALNOŚCI

III Posiedzenie  Komitetu Sterującego

22 października 2020 r. na platformie MS TEAMS odbyło się III Posiedzenie Komitetu Sterującego. W czasie spotkania przedstawiono koncepcję certyfikacji w ramach Europejskiej Nagrody Energetycznej (EEA). Zaprezentowano również status wdrażania procesu EEA w gminach pilotażowych oraz systemy wsparcia realizacji EEA w innych krajach europejskich.

Dyskusja, którą podjęto po wygłoszonych prezentacjach, w głównej mierze dotyczyła zaangażowania gmin w realizację działań z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej, która zależy w dużej mierze od możliwości zatrudnienia przez gminę doradcy energetycznego/klimatycznego, czy jak w programie LIFE Małopolska – ekodoradcy. Zwrócono uwagę, iż jest to istotny problem nie tylko na poziomie lokalnych samorządów, ale również większość urzędów marszałkowskich nie ma zespołów/ekspertów z zakresu polityki klimatycznej, czy energetycznej. Udział gminy w programach finansowych, wykorzystanie środków z grantów krajowych/unijnych jest efektywniejsze, jeśli gmina ma w swoich zasobach osoby merytoryczne, które potrafią właściwie ukierunkować działania – odpowiednio do potrzeb gminy. Utworzony w ramach procesu EEA zespół energetyczny składający się z przedstawicieli różnych departamentów, wydziałów oraz jednostek organizacyjnych w gminie wychodzi naprzeciw tej potrzebie.

W Komitecie udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Pomorskiego, Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz Urzędu m.st. Warszawy.

O PROJEKCIE

Celem projektu jest wdrożenie systemu zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award (eea) w Belgii, Chorwacji, Grecji i Polsce. W ramach projektu 30 pilotażowych gmin rozwija i wdraża swoją strategię klimatyczną i energetyczną, stosując standardy eea i powiązany z nimi katalog kryteriów wraz z kompleksowym zestawem zalecanych środków oszczędności energii i działań na rzecz klimatu.  Akredytowani doradcy eea kierują i monitorują ciągły proces, podczas gdy certyfikacja zapewnia, że gminy wdrożą swoje plany klimatyczne i energetyczne zgodnie z wysokimi standardami jakości. Doświadczenia i sukcesy gmin utorują drogę kolejnym gminom do przyłączenia się do eea.

4 główne cele projektu to:

  • Wprowadzenie systemu zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award w czterech państwach członkowskich UE

Cztery pilotażowe kraje partnerskie wdrażają międzynarodowy program zarządzania jakością służący realizacji lokalnej polityki klimatycznej. W celu zinstytucjonalizowania programu utworzono krajowe biura i komitety sterujące z udziałem zainteresowanych stron z różnych szczebli administracji.

  • Budowanie potencjału: wzmocnienie kompetencji gmin do wdrażania strategii klimatycznych opartych na zintegrowanych planach energetycznych i klimatycznych

Zespół energetyczny z każdej gminy przygotował program polityki energetycznej (w sumie 30), który określa zestaw wiążących działań, budżetów i terminów na kolejne lata.

  • Mierzalne oszczędności energii, redukcja CO2 i kosztów, a także zwiększenie produkcji i zużycia energii odnawialnej w 30 pilotażowych gminach

W okresie objętym projektem 30 pilotażowych gmin otrzyma zewnętrzne wytyczne dotyczące praktycznej realizacji swojej polityki energetycznej. Gminy będą oceniać i planować działania w 6 obszarach działalności: rozwój i planowanie przestrzenne, budynki i obiekty gminne, energia, transport, organizacja wewnętrzna oraz komunikacja i współpraca.

  •   Certyfikacja gmin zapewniająca standardy jakości i pozytywne uznanie

W ramach procesu eea, zadania realizowane przez zespoły energetyczne są moderowane i weryfikowane przez akredytowanych  doradców energetycznych. Wszystkie osiągnięcia są oceniane przez zewnętrznego audytora. W rezultacie gmina uzyskuje certyfikat eea i w zależności od stopnia spełnienia kryteriów systemu, zostanie przyznana Europejska Nagroda Energetyczna.

Twitter: https://twitter.com/ImplementH2020

Facebook: https://www.facebook.com/ImplementH2020  

Czas trwania projektu luty 2018 - styczeń 2022 r.

Za treść strony www odpowiada wyłącznie jej autor. Treść ta niekoniecznie pokrywa się ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Zarówno EASME, jak i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych tu treści.

Gminy pilotażowe w Polsce

MATERIAŁY DO POBRANIA

 
 

O projekcie

Ulotka o projekcie

KONTAKT

Anna Mazur

amazur@kape.gov.pl