PROJEKTY I EKSPERTYZY

REALIZUJEMY PROJEKTY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH

 W swoim dorobku mamy ponad 200 różnego rodzaju przedsięwzięć informacyjnych
 i edukacyjnych dotyczących szeroko rozumianej efektywności energetycznej.

CEL REALIZACJI PROJEKTÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

Poprzez realizację projektów edukacyjnych i informacyjnych podnosimy świadomość społeczną na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz skutków zmian klimatycznych. 

Nasze projekty wspierają także przedsiębiorstwa w realizacji strategii CSR-owych tak, aby w swojej działalności uwzględniały interesy społeczne i ochronę środowiska. 

Wspieramy działania w zakresie eliminacji barier rozwoju działań termomodernizacyjnych związanych z podnoszeniem standardu energetycznego budynków, staramy się zmienić sposób myślenia odnośnie skutków zdrowotnych, środowiskowych i ekonomicznych niskiej emisji, a także bierzemy udział w budowaniu krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią.

NASZE PROJEKTY

BUPS II

BUILD UP SKILLS II POLAND

Build up Skills II – krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego

CA EED

Działania wspólne wspierajace wdrażanie Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE

(Concerted Action EED - Support to Member States and paricipating countries for the implementation of the Energy Efficiency Directive)

CA RES

Działania wspólne wspierające wdrażanie Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

(Concerted Action supporting the transposition and implementation of Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (RES Directive))

CROSSCERT

Przekrojowa ocena świadectw charakterystyki energetycznej w Europie

(Cross Assessment of Energy Certificates in Europe – CrossCert)

DEESME

Krajowe programy na rzecz efektywności energetycznej w MŚP

(National schemes for energy efficiency in SMEs)

DEESME 2050

Opracowywanie projektów związanych z efektywnością energetyczną w MŚP z myślą o europejskich celach 2050

(Developing Energy Efficiency Projects in SMEs for European 2050 targets)

ENSMOV PLUS

Ocena, kwantyfikacja i wzmocnienie wdrażania polityk efektywności energetycznej i praktyk związanych z pomiarem i weryfikacją osiąganych oszczędności energii w ramach Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) 

(Evaluation, Quantification and Strengthening of the Implementation of the Policies and EM&V under Article 7 of the EED)

FINEERGO-DOM

System finansowania wzrostu efektywności energetycznej i OZE w głębokiej modernizacji budynków

(Financing scheme for Energy Efficiency and Renewable energy Guaranteed in Deep renovation of building stock)

IBROAD2EPC

iBRoad2 - świadectwa charakterystyki energetycznej

(Integrating Building Renovation Passports into Energy Performance Certification schemes for a decarbonised building stock)

JUSTEM

Sprawiedliwość w okresie transformacji i wzmocnienie kompetencji w zakresie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu

(Justice in Transition and Empowerment against energy poverty

KNOWNNEBS

Korzyści pozaenergetyczne w audycie energetycznym przedsiębiorstwa

(Integration of non-energy benefits into energy audit practices to accelerate the uptake of recommended measures)

LEAP4SME

Wsparcie państw członkowskich w zakresie polityki realizacji audytów energetycznych w MŚP

(Linking Energy Audit Policies to enhance and support SMEs towards energy efficiency)

LIFE MAŁOPOLSKA

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

ODYSSE MURE

Monitorowanie efektywności energetycznej w Unii Europejskiej, Szwajcarii i krajach Wspólnoty Energetycznej

(Comprehensive monitoring of efficiency trends and policy evaluation in EU countries, Switzerland and Energy Community countries)

REDI4HEAT 

Wdrażanie Dyrektywy o Odnawialnych Źródłach Energii (RED) w zakresie ogrzewania i chłodzenia

(RED implementation for heating and cooling)

UP-STAIRS

Liderzy społeczności: Strukturyzacja wspólnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji lokalnej oraz identyfikacja rozwiązań regulacyjnych wspierających innowacyjne technologie i modele biznesowe

(UP-lifting Communities: Structuring collective Action for Sustainable local Transition and Identifying Regulatory Solutions for adopting frontier technologies and disruptive business models)

WEDISTRICT

Inteligentne rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii w miejskiej sieci ciepłowniczej i chłodniczej wspierające zrównoważony styl życia

(Smart and local renewable Energy DISTRICT heating and cooling solutions for sustainable living)