AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

W związku z wprowadzeniem obowiązku wykonania audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw oferujemy wykonanie audytów w oparciu o normę PN-EN 16247.

  Jeśli jeszcze nie przeprowadziłeś ponownego audytu przedsiębiorstwa

OBOWIĄZKOWY AUDYT ENERGETYCZNY DUŻEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Konieczność cyklicznego wykonywania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa wprowadziła Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831). Obowiązek jego przeprowadzania co 4 lata nałożono na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292),  z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.  

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu: 

- przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, w wyniku których poprawia się efektywność energetyczna;   

- dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach  oraz w transporcie.


Zgodnie z przepisami ustawy przedsiębiorca jest zobowiązany: 

- przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat;    

- do zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o przeprowadzonym audycie energetycznym, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia;    

- dołączyć do ww. zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu.


Do kiedy należy przeprowadzić pierwszy audyt?

Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca - po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnieniowego za dwa ostatnie lata obrotowe) - jest podmiotem zobowiązanym, i powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie. 

W przypadku gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2021 roku, kolejny należy przeprowadzić w 2025 roku.

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZY WSPÓŁPRACY Z KAPE

Oferujemy wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w oparciu o normę PN-EN 16247 oraz przepisy Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Audyt pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których można dokonać optymalizacji oraz wskazanie propozycji działań pozwalających na zwiększenie efektywności wykorzystania energii w realizowanych procesach i użytkowanych instalacjach. Środki na realizację zidentyfikowanych inwestycji mogą być pozyskiwane przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. białych certyfikatów. Skorzystanie z tej ścieżki pozwala na zwrot części poniesionych kosztów inwestycyjnych gdzie ilość uzyskiwanych środków uzależniona jest od wielkości efektu energetycznego a nie od kosztu inwestycji.

Doświadczenie zdobyte w trakcie wielu lat prowadzenia działalności w obszarze efektywności energetycznej pozwala nam na oferowanie klientom audytu, zakończonego raportem, w ramach którego dokonana zostanie:

  • szczegółowa analiza zużycia energii w przedsiębiorstwie, 
  • zbadanie procesów technologicznych oraz instalacji pomocniczych, 
  • analiza obiektów budowlanych oraz transportu pod kątem oszczędności energii, 
  • identyfikacja obszarów znaczących strat, 
  • propozycje działań, w wyniku których podnosi się efektywność energetyczna.

Przeprowadzony w ten sposób audyt energetyczny pozwala nie tylko na spełnienie narzuconego obowiązku ale także na podjęcie świadomej decyzji
o wdrożeniu optymalnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, dopasowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Szukasz wykonawcy audytu energetycznego przedsiębiorstwa?
Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.