EKSPERTYZY DLA CIEPŁOWNICTWA

Wskazujemy potencjalne kierunki rozwoju sektora ciepłowniczego z oparciu o aktualne przepisy i z uwzględnieniem kierunków rozwoju systemów ciepłowniczych w kierunku bezemisyjnych i efektywnych energetycznie.

Skontaktuj się z nami

Przeprowadzamy analizy dotyczące stanu ciepłownictwa systemowego w Polsce z uwzględnieniem kierunków polityki Unii Europejskiej dotyczącej sektora ciepłownictwa w perspektywie do 2025 i 2030 r. Uwzględniamy aktualne przepisy i dostosowujemy możliwości pod zadany temat.

Odejście od paliwa węglowego staje się powoli koniecznością, stąd przed podjęciem przez Klienta decyzji dokonujemy przeglądu dostępnych na lokalnym rynku paliw, alternatywnych nośników energii oraz dostępnych źródeł energii odpadowej i odnawialnej.

W swoich opracowaniach uwzględniamy zastosowanie poniższych wytycznych mających przyczynić się do realizacji transformacji ciepłownictwa w Polsce w kierunku systemów bezemisyjnych i efektywnych energetycznie.

 • Wytwarzanie energii ze źródeł bezemisyjnych
 • Magazynowanie energii
 • Rozwój zdecentralizowanej produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • Elektryfikacja sektora ciepłowniczego
 • Promowanie bardziej zrównoważonych i efektywnych technologii i rozwiązań
 • Ściślejsza integracja sektora elektroenergetycznego i sektora ciepłownictwa
 • Wykorzystanie odpadów do produkcji energii
 • Rozwój nowoczesnych, niskotemperaturowych systemów ciepłowniczych
 • Ulepszenie infrastruktury energetycznej i uodpornienie jej na zmianę klimatu
 • Dostosowanie infrastruktury za pomocą inteligentnych i cyberbezpiecznych rozwiązań cyfrowych.

REGULACJE KSZTAŁTUJĄCE SEKTOR CIEPŁOWNICTWA W POLSCE

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS (ang. European Union Emission Trading System). W ramach tego mechanizmu zachęcającego do redukcji emisji CO2, zakłady zobligowane są do zakupu uprawnień do emisji CO2 wyemitowanego w danym roku. Część uprawnień jest przydzielanych nieodpłatnie i zależy ona od ilości produkowanego ciepła i zmniejsza się z każdym rokiem aż do zera w roku 2030. Systemem EU ETS objęte są źródła ciepła o mocy znamionowej powyżej 20 MW.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). Celem dyrektywy jest ograniczenie przez przemysł emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleb i wód. Przepisy dyrektywy wprowadziły nową definicję źródła i zaostrzyły standardy dotyczące emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów.

Obecnie trwają pracę nad nowelizacją Dyrektywy celem dostosowania przepisów do strategii w zakresie redukcji emisji wyznaczonych przez Europejski Zielony Ład.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Regulacja ma na celu zwiększenie do 2030 roku udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym w takich sektorach, jak energia elektryczna, ogrzewanie i chłodzenie oraz transport.

W przygotowaniu są przepisy nowej dyrektywy RED III, która ma zwiększyć udział OZE w całkowitej produkcji energii do 42,5%. RED III wyznaczy również cel szczegółowy dla sektora ciepłowniczego na poziomie 0,8 punktu procentowego wzrostu rocznie do 2026 roku i 1,1 punktu procentowego od 2026 do 2030 roku.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (zwana Dyrektywą MCP) ma zastosowanie do obiektów energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej (tj. mocy w paliwie) nie mniejszej niż 1MW i mniejszej niż 50MW (tzw. średnich obiektów energetycznego spalania) niezależnie od rodzaju wykorzystywanego przez nie paliwa. 

Dyrektywa MCP określa standardy emisji dla trzech rodzajów zanieczyszczeń powietrza:

 • dwutlenku siarki (SO2), 
 • tlenków azotu (NOx)
 • pyłu.

Dyrektywa o Efektywności Energetycznej definiuje Efektywny System Ciepłowniczy jako system, w którym do produkcji ciepła wykorzystuje się co najmniej:

 • 50% energii z odnawialnych źródeł energii lub
 • 50% ciepła odpadowego lub
 • 75% ciepła pochodzącego z kogeneracji lub
 • 50% energii i ciepła pochodzącej z połączenia powyższych punktów

Obecnie warunek efektywnego systemu ciepłowniczego spełnia tylko ok. 10% systemów. 

Od 1 stycznia 2026 r. efektywny system ciepłowniczy ma mieć co najmniej 50% energii odnawialnej lub 50% ciepła odpadowego lub 80% ciepła z wysokosprawnej kogeneracji gazowej lub 50% kombinacji tych rodzajów energii, pod warunkiem, że udział ciepła z OZE nie będzie mniejszy niż 5%.

PRZYKŁADOWE EKSPERTYZY Z ZAKRESU CIEPŁOWNICTWA WYKONANE PRZEZ KAPE

2022
Agencja Rozwoju Przemysłu

"Analiza rynku regulowanego i nieregulowanego przedsiębiorstw energetyki cieplnej w Polsce"

Ambasada Danii

„Analiza i ocena perspektyw transformacji w sektorze ciepłownictwa w Polsce w kontekście stanu obecnego oraz zobowiązań wynikających z regulacji i polityk UE”

2021
Forum Energii

"Neutralny klimatycznie system ciepłowniczy w dużym mieście”

PGNiG

„Analiza sytuacji na rynku lokalnych ciepłowni i elektrociepłowni w Polsce wraz z propozycjami systemu wsparcia"

2020
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Przeprowadzenie analiz i opracowanie raportu w zakresie kierunków transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce"

O szczegóły zapytaj EKSPERTa

Krzysztof SKOWROŃSKI

Dyrektor Departamentu Transformacji Ciepłownictwa

 kape@kape.gov.pl

 +48 22 626 09 10

Pomożemy zmodernizować Twoje źródło ciepła i dostosować je do wymogów klimatycznych