CROSSCERT

Przekrojowa ocena świadectw charakterystyki energetycznej w Europie

(Cross Assessment of Energy Certificates in Europe – Cross-Cert)

www.crosscert.eu 


AKTUALNOŚCI

Spotkanie w Lublanie

W dniach 12-13 marca 2024 r. w Lublanie (Słowenia), odbyło się 6 spotkanie projektowe crossCert. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe aktywności projektu oraz zaplanowano przyszłe działania, między innymi organizowane w maju 2024 r. spotkanie projektów Horizon2020/Life22 oraz 3 runda crosstestingu.

II Spotkanie Komitetu Sterującego

W dniach 24-25 lutego 2022 r. odbyło się online II Spotkanie Komitetu Sterującego projektu CrossCert. Podczas spotkania omówiono teraźniejsze i przyszłe działania projektowe, przede wszystkim sposoby oceny świadectw charakterystyki energetycznej w poszczególnych krajach.

O PROJEKCIE

Wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 2018/844/UE z dnia 30 maja 2018 roku zmieniającej dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do kolejnej generacji Świadectw Charakterystyki Energetycznej (ŚChE) są bardzo ambitne pod każdym względem: narzędzi technicznych, wdrożenia, wykorzystania informacji i wyników oraz akceptacji odbiorcy końcowego. Z technicznego punktu widzenia, wyniki zapotrzebowania na energię muszą być bardziej dokładne, a różnice pomiędzy szacowanym a faktycznym zużyciem energii powinny być jak najmniejsze. Narzędzia, metodyka ŚChE mają być przyjazne użytkownikowi i łatwe do wprowadzenia. Ponadto, struktura świadectwa musi umożliwiać organom administracji publicznej szybką i dokładną weryfikację jakości jego wyników. ŚChE powinny być zrozumiałe dla odbiorców końcowych oraz zawierać opcje takie jak „kompleksowe doradztwo” czy ułatwienie kontaktu z podmiotami, które mogą wspierać odbiorców w przeprowadzaniu działań termomodernizacyjnych budynków.

Wykorzystanie danych świadectwa charakterystyki energetycznej może zapewnić wiedzę i wesprzeć rozwój polityki termomodernizacyjnej, paszportów termomodernizacyjnych budynków, dzienników budowy czy audytów energetycznych.

Wiele metod sporządzania ŚChE, uzasadnionych w świetle lokalnej różnorodności, może jednak stanowić znaczący problem, jeśli wysoka certyfikatów nie będzie zagwarantowana w całej Unii Europejskiej. W ramach kilku projektów ostatnich lat przeanalizowano kwestie związane z obecnymi świadectwami i powodami, czemu te nie odniosły takiego sukcesu, jak zamierzano. Zaproponowano innowacyjne podejście do rozwiązywania powstałych problemów i włączenia wypracowanych rozwiązań do przyszłych ŚChE.

Projekt Cross-Cert ma na celu przyczynienie się do sukcesu najnowszej generacji Świadectwa Charakterystyki Energetycznej poprzez opracowanie wytycznych lub zaleceń, które pozwolą osiągnąć:

  • Poprawę dokładności i szerszego wykorzystania certyfikatu;

  • Skupienie na doświadczeniach (wrażeniach) odbiorcy końcowego;

  • Zwiększenie jednorodności w całej Europie.

Wskazane cele zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:

  • Wymiana wiedzy w całej Europie na temat istniejących i nowych ŚChE. Obejmie wymianę doświadczeń metodycznych w zakresie sporządzania certyfikacji w krajach europejskich i wdrożenie internetowego centrum wymiany wiedzy w obszarze ŚChE.

  • Propozycja zalecanych procedur i wytycznych zapewniających jakość i użyteczność nowych certyfikatów, które spełnią wymagania UE. Procedura ta będzie składać się z diagnozy kluczowych wskaźników wydajności (KPI) nowych świadectw (np. dokładności, integracji danych, powtarzalności, zrozumiałości, weryfikowalności lub wykorzystania danych). Zostanie stworzona metodyka obiektywnej oceny wskaźników KPI (jak np. ocena różnicy w charakterystyce energetycznej dla kilku typologii budynków położonych w różnych warunkach klimatycznych).

  • Testowanie zalecanych procedur i wytycznych z nowym podejściem do ŚChE.

  • Określenie ulepszeń nowego podejścia do ŚChE poprzez analizę wyników certyfikacji.

  • Włączenie czynnika ludzkiego do projektu nowego podejścia do ŚChE. Pod koniec projektu do rekomendacji włączone zostaną nowe praktyki i funkcje w celu uzyskania akceptacji przez odbiorców końcowych najnowszej wersji świadectwa, w tym: ustanowienie wytycznych oraz metod szkolenia ekspertów ds. opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i przekazywania wiedzy odbiorcy końcowemu.

Projekt Cross-Cert stworzy „metodykę testowania produktu” dla nowego podejścia do ŚChE. Metodyka ta oceni, czy nowe podejście do świadectwa spełnia ustalone wymagania, a także zagwarantuje odbiorcom końcowym wiedzę na temat korzyści płynących z posiadania certyfikatu.

Czas trwania: wrzesień 2021 r. - sierpień 2024 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

CROSSCERT EPC JOURNEY - Schemat tworzenia świadectw charakterystyki energetycznej

KONTAKT

Karolina Junak

kjunak@kape.gov.pl