REGULAMIN WYDARZENIA


KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) z siedzibą w Warszawie, 00-697, Al. Jerozolimskie 65/79.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji udziału w webinarze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia wydarzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniu.

Uwaga! 

W trakcie uczestnictwa w spotkaniu, mogą Państwo udostępniać swój wizerunek. Skorzystanie z linku i przystąpienie do udziału w spotkaniu będzie zrozumiane jako zgoda na nieodpłatne udostępnianie swojego wizerunku organizatorowi wydarzenia i podmiotom działającym we współpracy i na jego zlecenie w związku z utrwaleniem i prezentacją nagrania spotkania w sieci Internet, w tym mediach społecznościowych i na stronach internetowych współorganizatorów/prelegentów biorących udział w wydarzeniu. W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć swoją kamerę internetową i zapobiec tym samym utrwaleniu swojego wizerunku.

Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) z siedzibą w Warszawie, 00-697, Al. Jerozolimskie 65/79.

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem e-mail daneosobowe@kape.gov.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konferencji online oraz – jeżeli upublicznisz swoje dane w trakcie wydarzenia – w celu jego utrwalenia i prezentacji za pośrednictwem sieci Internet – tj. publikacji na stronie www.kape.gov.pl i na stronach internetowych prelegentów biorących udział w wydarzeniu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest organizacja konferencji online i jej prezentacja w Internecie.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty: dostawcy usług zaopatrujący KAPE S.A. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające sprawne działanie organizacji, kontrolerzy lub audytorzy, tj. dostawcy narzędzi do organizacji konferencji online, podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz naszych danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny do organizacji konferencji online lub - jeżeli upublicznisz swoje dane osobowe w trakcie konferencji online - przez czas prezentowania konferencji online w sieci Internet (na stronie www.kape.gov.pl) w następstwie jej utrwalania w serwisach społecznościowych na profilach administratora albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych oraz przez okres realizacji projektu oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dowodów realizacji projektu.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.