IBROAD

Moja ścieżka w kierunku energooszczędnego domu. Opracowanie koncepcji Wytycznych Renowacji Budynków Mieszkalnych

(Beyond the Energy Performance Certificate)

ibroad-project.eu 


AKTUALNOŚCI

Ankieta

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. realizuje obecnie w ramach programu Horyzont 2020 nowy projekt o akronimie iBRoad. Projekt proponuje rozwiązania typowych problemów pojawiających się podczas planowania termomodernizacji budynków mieszkalnych (brak wiedzy z zakresu fizyki budowli, problemy z finansowaniem inwestycji, zawiłości prawne) w postaci stworzenia  Wytycznych Renowacji Budynków Mieszkalnych .   Narzędzie pozwoli kompleksowo przeanalizować budynek i zapewni zindywidualizowane wytyczne dla renowacji (Plan iBRoad) przewidziane na długi okres czasu (15-20 lat). W projekt zaangażowanych jest 13 partnerów z 9 krajów Unii Europejskiej.

Zapraszamy na stronę internetową projektu  http://ibroad-project.eu/

Zapraszamy także do wypełnienia ankiety. Jej wypełnienie pomoże nam zrozumieć potrzeby  i oczekiwania związane z projektem. Ankieta dostępna jest  TUTAJ.

O PROJEKCIE

Renowacja budynku jest złożonym i czasochłonnym procesem. Brak wiedzy na temat tego, co należy zrobić i w jakiej kolejności należy realizować poszczególne działania, stanowi jedną z największych przeszkód uniemożliwiających poprawę charakterystyki energetycznej budynków.

Celem projektu iBRoad było zlikwidowanie barier związanych z termomodernizacją poprzez opracowywanie Wytycznych Renowacji Budynków Mieszkalnych (Plan iBRoad). Dotyczyły one budynku, jako całości, zapewniając wytyczne renowacji dostosowane do indywidualnych potrzeb i przewidziane na długofalową perspektywę (15-20 lat). Istotą Planu iBRoad było uwzględnienie potrzeb i specyficznej sytuacji mieszkańców (np. wieku, sytuacji finansowej, struktury gospodarstwa domowego i jego przewidywanego rozwoju, itd.) oraz zapobieganie ryzyku „blokowania” przyszłych rozwiązań renowacyjnych z powodu niskiej opłacalności.

Plan iBRoad wykorzystywał informacje takie jak zużycie i produkcja energii, zrealizowane do tej pory prace konserwacyjne i projekt budynku.

Projekt iBRoad analizował konkretne przypadki termomodernizacji budynków mieszkalnych (realizacje w Niemczech, Francji, Belgii (Flandria)), w celu stworzenia uniwersalnej, zintegrowanej koncepcji modernizacji budynków mieszkalnych, wraz z instrumentami możliwymi do stosowania w różnych krajach Unii Europejskiej. 

Wypracowane rozwiązania oraz narzędzia iBRoad były testowane w Bułgarii, Polsce, Portugalii i Niemczech. Zorganizowano szkolenia dla audytorów, które były źródłem informacji zwrotnej wykorzystywanej do analizy wykonalności i możliwości odtworzenia modelu w przypadku budynków innego typu i w innych państwach członkowskich UE. W celu zapewnienia jak największej skuteczności realizowanych w ramach projektu zadań, partnerzy projektu zaangażowali interesariuszy na poziomie krajowym w Austrii, Belgii, Bułgarii, Niemczech, Grecji, Polsce, Portugalii, Rumunii i Szwecji oraz na poziomie unijnym. 

Rezultaty projektu:

  • umożliwienie przyjęcia przyszłych strategii zmierzających do poprawy wydajności energetycznej i dekarbonizacji dla budownictwa,

  • popularyzacja głębokich termomodernizacji pojedynczych budynków,

  • wspieranie konsumentów/użytkowników końcowych poprzez udzielanie konkretnych, indywidualnych porad dostosowanych do określonych potrzeb oraz proponowanie optymalnych strategii dla poszczególnych budynków z uwzględnieniem ich stanu finansowego i wykorzystania, szczególnych potrzeb i preferencji oraz odpowiednich możliwości,

  • umożliwienie przejrzystego oszacowania oszczędności i kosztów z tytułu renowacji, zapewniającego tym samym wiarygodną ocenę charakterystyki energetycznej,

  • monitorowanie dalszego funkcjonowania budynku w celu zagwarantowania zgodności zastosowanych środków z przepisami. 

W projekt zaangażowanych było 13 partnerów z 9 krajów Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020.

KONTAKT

projekty@kape.gov.pl