ENSMOV

Wsparcie wdrażania polityk efektywności energetycznej i praktyk związanych z pomiarem i weryfikacją osiąganych oszczędności energii w ramach Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED)

(Towards better energy efficiency policies)

www.ensmov.eu 


AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu

W dniach 10-11 czerwca 2019 r. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu ENSMOV.

W ciągu kolejnych trzech lat trwania projektu będziemy wspierać władze w Polsce i innych państwach członkowskich w monitorowaniu, zmienianiu, udoskonalaniu i wdrażaniu polityk efektywności energetycznej poprzez wypracowanie przydatnych materiałów i wymianę wiedzy na poziomie krajowym, regionalnym i ogólnoeuropejskim.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy podmioty zainteresowane mechanizmami wsparcia efektywności energetycznej.

Drugie spotkanie konsorcjum projektu

W dniu 16 listopada 2021 r. odbyło się drugie spotkanie krajowe projektu ENSMOV realizowane online. W spotkaniu oprócz przedstawicieli KAPE brali udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, podmiotów zobowiązanych w ramach systemu świadectw efektywności energetycznej, środowiska audytorskiego, instytucji finansowych, instytucji naukowych oraz firm i organizacji powiązanych z efektywnością energetyczną i systemem białych certyfikatów.

Na spotkaniu przedstawiono planowane zmiany dotyczące obecnie obowiązującego Art.7 Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) w ramach pakietu Fit for 55. Zaprezentowano również wpływ planowanych zmian na realizację celu osiągania w Polsce nowych rocznych oszczędności energii końcowej i w ramach dyskusji wśród ekspertów wypracowano propozycje usprawnień, które pomogłyby zrealizować ambitne cele. Podsumowanie wypracowanych propozycji znajduje się poniżej.

Zachęcamy również do zapoznania się nagraniem ze spotkania, na którym przedstawiciele Komisji Europejskiej prezentowali planowane zmiany obecnie obowiązującego Art.7 Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED) w ramach pakietu Fit for 55 dostępne  TUTAJ .

Podsumowanie propozycji

O PROJEKCIE

W ciągu trzech lat trwania projektu wspomaga on kraje członkowskie Unii Europejskiej w monitorowaniu, zmienianiu, udoskonalaniu i wdrażaniu polityk efektywności energetycznej poprzez opracowanie materiałów na temat praktycznych i strategicznych zagadnień wiążących się z realizacją Artykułu 7 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED).

W ramach zorganizowanej w projekcie wymiany wiedzy utworzono w Polsce Radę Ekspertów Projektu Ensmov ds. transpozycji Art. 7 Dyrektywy EE. Podczas spotkań Rady omawia się najważniejsze aspekty związane z systemem białych certyfikatów i innymi mechanizmami wsparcia efektywności energetycznej.

Głównymi celami projektu są:

  • ułatwianie i propagowanie wymiany wiedzy i doświadczeń między krajami członkowskimi,

  • wypracowanie dedykowanych materiałów i narzędzi odpowiadających potrzebom Państw Członkowskich,

  • wsparcie mechanizmów monitorowania, raportowania i weryfikacji przez władze krajowe efektów polityk wdrażanych w ramach Artykułu 7 EED, aby zapewnić dostęp do wiarygodnych danych pozwalających na kształtowanie polityk w perspektywie 2030 roku.

Czas trwania projektu: czerwiec 2019 r. - maj 2022 r.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Materiały do pobrania dostępne są TUTAJ.

KONTAKT

Joanna Ogrodniczuk

jogrodniczuk@kape.gov.pl