Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w modelu ESCO
KAPE Doradcą Energetycznym

31 marca br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył nabór wniosków wstępnych (fiszek) do programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. Program ten powstał na bazie międzynarodowego projektu FinEERGo-Dom koordynowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii. NFOŚiGW, jako partner projektu FinEERGo-Dom, utworzył instrument wspierający realizację głębokiej termomodernizacji budynków wielorodzinnych w modelu ESCO. Na potrzeby Programu opracowano standardową Umowę o poprawę efektywności energetycznej (EPC) zawieraną między Beneficjentem Programu - właścicielem/zarządcą budynku (jednostką samorządu terytorialnego, spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową) a firmą realizującą inwestycję w modelu ESCO.

Fiszki złożone przez Beneficjentów Programu są obecnie weryfikowane przez NFOŚiGW. Po pozytywnej ocenie Beneficjenci mogą złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji. Już teraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., pełniąca w Programie funkcję doradcy energetycznego, wspiera Beneficjentów w nawiązaniu współpracy z firmą, która podejmie się realizacji inwestycji, jak również w dalszych etapach realizacji i rozliczenia procesu inwestycyjnego.

O dotację w Programie Beneficjenci mogą się ubiegać również z pominięciem składania fiszek po spełnieniu warunków naboru określonych w Programie. Wnioski o dotację można składać w trybie ciągłym do dnia 28 lutego 2023, jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków. 

Dodatkowym elementem Programu, wspierającym firmy realizujące przedsięwzięcie modernizacyjne w modelu ESCO, w oparciu o opracowaną w Programie Umowę EPC, jest opcja wykupu wierzytelności firmy ESCO po potwierdzeniu uzyskania efektu energetycznego gwarantowanego Umową EPC.

Więcej o Programie „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus” tutaj.

Zapraszamy firmy zainteresowane realizacją termomodernizacji budynków w modelu ESCO do kontaktu z KAPE: doradcaepc@kape.gov.pl

Nowe rozdanie europejskich projektów z programu LIFE
KAPE z siedmioma projektami