Pierwsze spotkanie dot. "Analizy śladu węglowego w cyklu życia budynków w Polsce"
Grant ECF

24 kwietnia 2023r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące „Analizy śladu węglowego w cyklu życia budynków w Polsce”, zorganizowane w ramach projektu: „Establishing whole-life carbon of buildings in Poland” realizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. ze środków European Climate Foundation. Celem dyskusji jest wypracowanie wspólnego stanowiska środowiska eksperckiego w zakresie wdrożenia wymagań prawnych oraz metodyki wyznaczania śladu węglowego budynków w Polsce. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków naukowych, szkół wyższych, izb budowlanych, pracowni architektonicznych oraz firm konsultingowych. 

Dr inż. arch. Michał Pierzchalski, dyrektor pracowni budownictwa energooszczędnego z KAPE, w swojej prezentacji nawiązał do wyzwań przed jakimi stoi sektor budownictwa w związku ze zbliżającymi się wymaganiami wynikającymi z zapisów nowelizowanej Dyrektywy EPBD, a także celami UE dot. osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Dyrektor Pierzchalski przestawił aktualną sytuację w zakresie wdrażania przepisów dotyczących liczenia śladu węglowego w budynkach w przodujących w tym zakresie krajach europejskich, wskazał powszechnie stosowaną normę PN-EN15987 do wyliczania śladu węglowego budynków oraz omówił fazy cyklu życia budynku, jak również dostępne narzędzia i bazy danych. Ponadto przedstawił trudności jakie napotkało KAPE podczas wyliczania śladu węglowego dla nowego budynku biurowego oraz budynku jednorodzinnego poddanego termomodernizacji w zakresie przyjmowanych założeń do obliczeń oraz dostępności danych w warunkach Polski.

W dalszej części spotkania Arkadiusz Węglarz, doradca Zarządu ds. gospodarki niskoemisyjnej w KAPE S.A. poprowadził dyskusję z uczestnikami spotkania, poruszając 4 ważne zagadnienia w kontekście wdrożenia ujednoliconej metodyki wyliczania śladu węglowego budynków w Polsce:

  • Metodologię
  • Bazy danych
  • Narzędzia
  • Promocję wśród uczestników procesu budowlanego problematyki wyznaczania śladu węglowego

Podczas dyskusji poruszone zostały również kwestie dotyczące aktualnego stanu deklaracji EPD dla wyrobów budowlanych w Polsce, braku spójności wyliczenia EPD pomiędzy różnymi wersjami normy PN-EN 15804 oraz istotności uwzględniania emisji z transportu w cyklu życia budynku. Wskazano również na potrzebę opracowania centralnej bazy danych produktów stosowanych w polskim budownictwie, a także na potrzebę ogólnodostępnego narzędzia do wyliczania śladu węglowego budynków. Zagadnienie, które wywołało ożywioną dyskusję dotyczyło stosowania wskaźników GWP dla wyrobów budowlanych, gdzie część dyskutujących ekspertów była za stosowaniem uśrednionych wskaźników, z kolei inni optowali za stosowaniem specyficznych konkretnych danych dla danego produktu.

Uczestnicy spotkania pozostali zgodni że istnieje potrzeba wypracowania jednolitej metodyki wyliczania śladu węglowego budynków w Polsce oraz uświadamiania i edukowania w tematyce śladu węglowego w budownictwie grup związanych z procesem budowlanym. Kluczowe jest ustalenie wspólnych wytycznych oraz zintegrowanie działania zespolów, które zajmują się liczeniem śladu węglowego w Polsce tak, aby wypracować wspólną metodykę opartą o normy Europejskie.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii zaprasza wszystkich zajmujących się w Polsce śladem węglowym w budownictwie do wspólnych działań. Zainteresowanych inicjatywą KAPE prosimy o kontakt z: 


Share this post
Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Prawo