Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Prawo

W dniu 28 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i Prawa budowlanego. Wzbudza ona wiele emocji wśród właścicieli i zarządców budynków z powodu zapisu dotyczącego obowiązkowego przekazania nabywcy lub najemcy, świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu lub budynku. Do tej pory powszechną praktyką było zrzekanie się stron umowy z obowiązku przekazywania świadectwa, z powodu braku konsekwencji prawnych. Od dnia 28 kwietnia zapis związany z możliwością zrzeczenia się zostaje zniesiony. Za nieprzekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej kupującemu lub najemcy przy podpisywaniu umowy grozi kara grzywny do 5000 zł. Wymóg obowiązkowego przedstawienia świadectwa dotyczy następujących sytuacji:

 • wynajęcie lub sprzedaż mieszkania (przedstawienie świadectwa przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży lub przy zawieraniu umowy najmu);
 • wynajęcie lub sprzedaż budynku lub jego części (tak samo jak w powyższym przypadku);
 • budowa nowego obiektu (przedstawienie świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub z powiadomieniem o zakończeniu budowy, z wyjątkiem domów o powierzchni zabudowy do 70m2);
 • modernizacja budynku lub części budynku wybudowanego przed 2009r.

Dodatkowo ustawa nakłada obowiązek podawania w ogłoszeniu o sprzedaży lub najmie budynku lub jego części następujących informacji z dokumentu świadectwa:

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na:
  • energię użytkową,
  • energię końcową,
  • nieodnawialną energię pierwotną.
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • jednostkową wielkość emisji CO2.

Z obowiązku przedłożenia dokumentu świadectwa charakterystyki energetycznej są wykluczone:

 • obiekty objęte przepisami o ochronie zabytków;
 • obiekty religijne i miejsca kultu;
 • budynki przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalację zużywające energię (z wyłączeniem oświetlenia);
 • budynki mieszkalne użytkowane mniej niż 4 miesiące w roku;
 • budynki gospodarstwa rolnego o wskaźniku energii pierwotnej niższym od 50 kWh/(m2∙rok).

Osoby wykorzystujące lokal lub budynek na własny użytek nie są zobligowane do przedstawienia dokumentu świadectwa charakterystyki energetycznej. Aktualnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie przewiduje rozszerzenia obowiązku na istniejące budynki lub lokale użytkowane przez właścicieli. W przyszłości jednak, taki obowiązek z pewnością zostanie uchwalony w związku z zapisami w europejskiej dyrektywie EPBD.

Osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej są umieszczone na liście w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii - https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/. Tylko i wyłącznie osoby wymienione w rejestrze są uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Ponadto właściciel budynku lub lokalu nie może wystawić dokumentu świadectwa dla własnej nieruchomości, musi zatrudnić osobę trzecią. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat od dnia jego sporządzenia, chyba że zostaną przeprowadzone prace budowlane zmieniające charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Dodatkowo nowelizacja ustawy wprowadza obowiązek okresowych kontroli wybranych źródeł ciepła, połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument przedstawiający ilość energii potrzebnej na użytkowanie (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, oświetlenie czy też chłodzenie) budynku lub lokalu.


Share this post
O projektach EPC na Europejskim Kongresie Gospodarczym
KAPE partnerem sesji "Termomodernizacja z gwarancją oszczędności - nowe otwarcie"