KLASTRY ENERGII

"Europejskie miasta zmagają się z różnymi wyzwaniami, które wymagają różnych reakcji. Miasta, które zawczasu podejmują działania, na pewno zobaczą najlepsze rezultaty własnych inwestycji na rzecz adaptacji. Póki co zaledwie kilka miast europejskich przygotowało strategie umożliwiające przystosowanie się do ‘nowych' warunków powstałych na skutek zmian klimatu, a realizacja projektów na razie ogranicza się do niewielkich projektów "

Ronan Uhel, szef programu systemów naturalnych i podatności na zagrożenia w EEA

KONCEPCJA
KLASTRA ENERGII

Zbadanie potencjału i ocena możliwości utworzenia klastra energii

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLASTRA

Pomagamy znaleźć dofinansowanie na utworzenie i działalność klastra energii

DORADZTWO
I SZKOLENIA

Doradzamy w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności klastrów energii

ISTOTA KLASTRA ENERGII

KLASTER ENERGII to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią. Celem klastra energii jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko o odnawialne, ale również konwencjonalne źródła energii, służący poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki.

Klaster energii może zostać zawiązany i funkcjonować na obszarze nie większym niż pięć gmin lub jeden powiat. Inicjatywa klastra energii może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich, pobudzenia i rozwoju energetyki prosumenckiej, co dalej może wpłynąć na powstawanie nowych miejsc pracy.

CZŁONKAMI klastra energii mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa transportu publicznego i inne podmioty funkcjonujące na obszarze objętym klastrem energii.

KOORDYNATOR KLASTRA ENERGII

Kluczową rolę w funkcjonowaniu klastra energii będzie miał KOORDYNATOR ustalany przez członków klastra energii indywidualnie, w zależności od specyfiki lokalnej. Jest to podmiot, który będzie zajmował się reprezentacją interesów klastra energii jako porozumienia z podmiotami zewnętrznymi, jak również koordynacją działań i pracą wewnątrz klastra energii. Do podstawowych zadań koordynatora będą należeć:

 • obrót energią i jej nośnikami wewnątrz klastra energii,
 • magazynowanie energii,
 • pośrednictwo w rozliczeniach między wytwórcami a odbiorcami energii,
 • reprezentowanie interesów klastra energii na zewnątrz,
 • rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami klastra energii,
 • realizacja bieżących zadań klastra energii.

Funkcjonowanie klastra, działania jego koordynatora i członków zostają ustalone i opisane w umowie klastra energii. W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, funkcjonowanie klastra energii powinno być stale powiązane z KRAJOWYMI SIECIAMI elektroenergetycznymi i/lub gazowymi, nawet w przypadkach, w których istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb energetycznych przez wytwórców w ramach klastra energii. 

DOŚWIADCZENIE KAPE

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. była koordynatorem prac przy opracowywaniu "Koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce".

Możemy pochwalić się doradztwem dla Gminy Gierałtowice, która od wielu lat dążyła do tego aby stać się gminą samowystarczalną energetycznie. W wyniku rozmów i przeprowadzonych przez KAPE analiz podjęto decyzję o utworzeniu Klastra Energii Gminy Górniczej Gierałtowice. Ponadto aktywnie wspieraliśmy założenie i rozwój klastra energii we współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i JSW Innowacje S.A. 

DOFINANSOWANIE
DO KLASTRÓW ENERGII

KAPE pomaga znaleźć dofinansowanie na realizację działań realizowanych przez członków i koordynatorów klastrów energii. Wykonujemy analizę możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych: środków krajowych, unijnych, zagranicznych, kredytów, pożyczek, finansowania ESCO itp. oraz oferujemy przygotowanie wniosku o dofinansowanie razem z wykonaniem studium wykonalności przedsięwzięcia.

Dotychczas dofinansowania udzielane były głównie ze środków POIiŚ oraz RPO, natomiast nie są to jedyne możliwości w najbliższej perspektywie finansowej. Aby zaproponować dofinansowanie do potrzeb klastrów energii - zapraszamy do kontaktu.

Czytaj więcej >

DZIAŁANIA DORADCZE I SZKOLENIOWE

Oferujemy wsparcie w zakresie:

 • wykonania analizy możliwości założenia klastra energii – strategii, bilansu energetycznego, określenia trwałości i analizy SWOT klastra energii,
 • udziału i wsparcia w uzgodnieniach zewnętrznych, np. OSD, PEC, OSG, dostawców surowców energetycznych i paliw,
 • przygotowania wzorów dokumentów np. listów intencyjnych, porozumienia o współpracy, umowy klastra energii, umowy między członkami oraz innych dokumentów prawnych,
 • opracowania analiz oraz strategii funkcjonowania i rozwoju klastra energii,
 • organizowania prac administracyjnych, finansowych, badawczo-rozwojowych, informacyjno-promocyjnych, itp.
 • planowania dalszych działań rozwojowych i monitorujących pracę klastra energii
 • przygotowania szkoleń, warsztatów i konferencji skierowanych do wszystkich potencjalnych członków klastrów energii.

Zapytaj o pełną ofertę współpracy przy
tworzeniu Klastrów Energii.