STRATEGIA NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Przygotowujemy założenia do strategii i wdrażamy ją we współpracy z klientem.
Pomagamy przedsiębiorstwom osiągnąć status przedsiębiorstwa neutralnego klimatycznie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Skontaktuj się z nami

GOSPODARKA NEUTRALNA DLA KLIMATU

Komisja Europejska przedstawiła „Strategiczną długoterminową wizję zamożnej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki UE”. Według tego dokumentu do roku 2050 konieczne jest jak największe ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie, rolnictwie i energetyce a w przypadkach gdy nie jest to możliwe – zrównoważenie emisji CO2 poprzez zwiększanie jej pochłaniania.

Gospodarka neutralna dla klimatu wymaga wspólnych działań w siedmiu obszarach, takich jak:

 • efektywność energetyczna,
 • energia ze źródeł odnawialnych,
 • czysta, bezpieczna i oparta na sieci mobilność,
 • konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • infrastruktura i połączenia międzysystemowe,
 • biogospodarka i naturalne pochłanianie dwutlenku węgla,
 • wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.
Długoterminowa wizja strategiczna Komisji Europejskiej stanowi zaproszenie do wzmożonego wysiłku na rzecz ochrony klimatu dla wszystkich podmiotów w Unii Europejskiej, w tym przedsiębiorstw, które mają duży wpływ na środowisko. Przedsiębiorstwa odpowiadają za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie posiadając istotny potencjał w zakresie redukcji emisji. Wiele przedsiębiorstw kupuje energię pochodzącą z paliw kopalnych, nie wykorzystuje materiałów z recyklingu, czy używa surowców, których pozyskanie jest energochłonne, tym samym zanieczyszczając środowisko.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. wychodzi naprzeciw koniecznym zmianom, obostrzeniom i poprawie stanu środowiska i proponuje przedsiębiorstwom pomoc i wsparcie we wdrażaniu Strategii Neutralności Klimatycznej oraz możliwość uzyskania Certyfikatu "Biznes Z Klimatem", potwierdzającego skuteczną realizację kierunków wyznaczonej Strategii. Prognozujemy, iż wkrótce bycie przedsiębiorstwem neutralnym klimatycznie będzie nie tylko powszechne, ale również cenione przez Klientów i ich partnerów, a dostępne środki finansowe na wsparcie transformacji umożliwią przeprowadzenie rewolucyjnych projektów inwestycyjnych.

WSPÓŁPRACA Z KAPE

Oferujemy współpracę polegającą na przeprowadzeniu czterech spotkań warsztatowych dla Kadry Zarządzającej oraz pracowników, pozwalających usystematyzować realizowane działania, a także pozwalających na rozwinięcie ich o dodatkowe obszary. Spotkania warsztatowe dotyczące prowadzenia działań na rzecz neutralności klimatycznej przez przedsiębiorstwa mają na celu pomoc konsultanta zewnętrznego (KAPE S.A.) w realizacji i/albo modyfikacji strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej przez przedsiębiorstwo.


Warsztaty będą obejmować:

 • odpowiedź na dotychczas podejmowane przez przedsiębiorstwo działania na rzecz klimatu i środowiska,
 • przegląd realizacji celów i harmonogramu ich realizacji,
 • pomoc i doradztwo we wdrożeniu obowiązującej strategii,
 • pomoc w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
 • ocenę postępu prac.

Spotkania zostały zaplanowane na pierwszych 12 miesięcy współpracy jako podstawa do omówienia działań mających na celu osiągnięcia statusu przedsiębiorstwa neutralnego klimatycznie. Opisywany zakres powinien być traktowany jako propozycja, może być on modyfikowany w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. Warsztaty mogą odbywać się zarówno w formule spotkań tradycyjnych jak również w postaci spotkań on-line.

PROPONOWANE OBSZARY WSPARCIA


KORZYŚCI Z WDROŻENIA STRATEGII NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

Wdrożenie i realizacja Strategii Neutralności Klimatycznej pozwoli osiągnąć korzyści poprzez optymalizację pracy przedsiębiorstwa, minimalizację kosztów, redukcję negatywnego wpływu na środowisko i człowieka, np. poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a tym samym poprawy jakości życia.

Optymalizacja procesów czy zmniejszenie zużycia wody oraz nośników energii pierwotnej przełoży się również na oszczędności finansowe. Strategia dochodzenia do statusu Przedsiębiorstwa Neutralnego Klimatycznie pomoże również wskazać potencjalne obszary inwestycyjne, które będzie można traktować nie jako koszt, ale jako wkład w rozwój firmy w perspektywie długoterminowej.

KOSZTOWE

 • optymalizacja zużycia wody, energii, materiałów i odpadów oraz kosztów za media
 • optymalizacja kosztów zw. z ograniczaniem oddziaływania na środowisko
 • optymalizacja kosztów zakupów towarów i usług

PROCESOWE I INWESTYCYJNE

 • optymalizacja procesów produkcyjnych
 • optymalizacja wykorzystania materiałów i surowców
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku
 • wychodzenie naprzeciw rozwojowi rynku i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych
 • pozyskiwanie środków finansowych z programów rządowych itp. na działania optymalizacyjne

ŚRODOWISKOWE

 • minimalizacja strumienia produkowanych odpadów,
 • ograniczenie wpływu na środowisko
 • rozwój OZE
 • pozyskiwanie środków finansowych z programów rządowych itp. na działania na rzecz środowiska

WIZERUNKOWE

 • poprawa renomy przedsiębiorstwa jako "zielonego" korzystającego z "zielonej energii", dbającego o środowisko i społeczeństwo
 • wzmocnienie strony marketingowej przedsiębiorstwa

CERTYFIKACJA - BIZNES Z KLIMATEM

Certyfikacja ma na celu potwierdzenie skutecznej propozycji i realizacji kierunków Strategii w zakresie neutralności klimatycznej oraz dążenie do transformacji w Przedsiębiorstwo Neutralne Klimatycznie. Certyfikat będzie przyznawany za prawidłowe przygotowanie planu osiągnięcia statusu neutralności klimatycznej, a jego realizacja według wiedzy na dzień certyfikacji jest możliwa i prowadzi do osiągnięcia celu.

Certyfikat "Biznes Z Klimatem" będzie przyznawany w postaci:

 • wpisania na dostępną publicznie listę przedsiębiorstw (na stronie www.kape.gov.pl), które zobowiążą się do osiągnięcia statusu Przedsiębiorstwa Neutralnego Klimatycznie,
 • otrzymania certyfikatu,
 • uprawnienia do stosowania i posługiwania się logiem Biznes z klimatem w materiałach promocyjnych i w kampaniach reklamowych.Jeśli chcesz wdrożyć Strategię Neutralności Klimatycznej w swoim przedsiębiorstwie, skorzystaj z wiedzy ekspertów KAPE!